» Organizacje

Dajemy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, autyzmem oraz sprzężeniami szansę rozwoju. » czytaj więcej

» Zajęcia pozaszkolne

Kółko taneczne, teatralno-muzyczne, Fotograficzne, Kulinarne, Polonistyczne, Szkolny Klub Europejski i Regionalny, Grupa Wsparcia dla Rodziców, Olimpiady specjalne.
» czytaj więcej

» Osiągnięcia

Uczniowie Zespółu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych maj± w swoim dorobku wiele osi±gnięć i wyróżnień sportowych, kulturalnych i edukacyjnych.
» czytaj więcej


» Klub Absolwenta

Klub Absolwentów ZPSWR w Cieszynie jest now± inicjatyw±, maj±c± na celu integrację ¶rodowiska absolwentów.
» czytaj więcej

» Współpraca

Współpracujemy z o¶rodkami i szkołami w różnych krajach. Szkoła i Internat w Zaleszczykach na Ukrainie, Čtyřlístek w Ostravie - Muglinov, itd.
» czytaj więcej

» Certyfikaty

Otrzymali¶my wiele certyfikatów i wyróżnień, do najważniejszych należ± "Szkoła bez przemocy" oraz certyfikat za aktywne promowanie dobrych nawyków żywieniowych.
» czytaj więcej


Struktura Zespołu Placówek

 • Wczesne wspomaganie Cieszyn

  Wczesne wspomaganie

  Celem zespołu wczesnego wspomagania jest pobudzanie wszechstronnego rozwoju dziecka.

  Czytaj więcej »

 • Szkoła podstawowa Cieszyn

  Szkoła podstawowa

  Oferujemy edukację dzieciom z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

  Czytaj więcej »

  • Szkoła zawodowa Cieszyn

   Branżowa Szkoła I stopnia

   Kształcimy w zawodach kucharz, malarz-tapeciarz

   Czytaj więcej »

  • Szkoła Przysposabiaj±ca do Pracy Cieszyn

   Szkoła Przysposabiąca do Pracy

   Kształcimy młodzież niepełnosprawn± intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i autyzmem.

   Czytaj więcej »

  • O¶rodek Rewalidacyjno Wychowawczy Cieszyn

   Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy

   Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne, rewalidacyjno – wychowawcze oraz specjalistyczne.

   Czytaj więcej »


Zobacz nasz film!

Internat Cieszyn