Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy

      Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy jest miejscem wyjątkowym. To tu każde dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim znajdzie dla siebie miejsce. To tutaj wysoko wykwalifikowana kadra dba o wszechstronny rozwój każdego ucznia. Stale uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach wzbogacając swój warsztat pracy o nowe metody wspierające rozwój osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 15.30.
     Naszym głównym celem jest pomoc w osiągnięciu maksimum samodzielności każdego z naszych podopiecznych. Mamy świadomość, że każdy człowiek jest jedyny i niepowtarzalny dlatego też na początku dokonujemy szczegółowej diagnozy możliwości oraz umiejętności dziecka. Na jej podstawie Zespół Terapeutyczny przygotowuje Indywidualny Plan Pracy dla ucznia. W skład Zespołu Terapeutycznego wchodzą: oligofrenopedagodzy, logopedzi, rehabilitanci, psycholog, pedagog, dogoterapeuta, terapeuci z zakresu arteterapii, muzykoterapii, sensoterapii, oraz terapeuci ruchu. Specjaliści dopierają odpowiednie metody oraz formy pracy dające szansę na osiągnięcie pozytywnych efektów.
Uczniowie poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych takich jak :
– muzykoterapia,
– logopedia,
– terapia ruchem,
– gimnastyka rehabilitacyjna (w tym hydroterapia),
– dogoterapia,
– terapia sensoryczna,
– arteterapia,
– terapia reki.
Ponieważ stawiamy na wszechstronny rozwój naszych uczniów stale współpracujemy z placówkami edukacyjnymi z naszego terenu. Wymieniamy się doświadczeniami. Organizujemy wspólne zajęcia dając możliwość integrowania się dzieci i młodzieży z różnymi problemami.
Nasi uczniowie rozwijają swoje talenty biorąc udział w różnego rodzaju konkursach, które dają im możliwość wyrażenia siebie.
Uczestniczymy w życiu kulturalnym naszego powiatu chodząc do teatru, kina, na wystawy.

Dokonujemy szczegółowej diagnozy możliwości dziecka oraz zapewniamy pełne dostosowanie form i metod pracy do zindywidualizowanych potrzeb dziecka. Dzieci i młodzież z głębszą niepełnosprawnością, sprzężeniami i autyzmem w wieku od 3 lat do 25 roku życia, objęte są zajęciami w jedynym na terenie Powiatu Cieszyńskiego publicznym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym, w którym podopieczni otrzymują szeroki wachlarz terapeutycznego wsparcia, oraz uczestniczą w zajęciach specjalistycznych, indywidualnie przygotowanych do potrzeb dziecka.
Proponujemy:
• Wysoko wykwalifikowaną kadrę;
• Różnorodne, specjalistyczne formy i metody terapii i rehabilitacji;
• Specjalistyczną diagnozę potrzeb i możliwości dziecka;
• Pełne dostosowanie form i metod pracy do zindywidualizowanych potrzeb ucznia;
• Codzienną terapię indywidualną;
• Grupę wsparcia dla rodziców;
• Spotkania w zespole do spraw planowania, koordynowania i udzielania pomocy dziecku;
• Profesjonalne warsztaty, szkolenia, konferencje dla rodziców;
• Opiekę dostosowaną do potrzeb dziecka.

     Główne zadania realizowane w Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym to:
• Wspieranie rozwoju osób z upośledzeniem umysłowym, ułatwienie im funkcjonowania w środowisku rodzinnym, lokalnym poprzez prowadzenie całego spektrum działań;
• Objęcie opieką edukacyjną i terapeutyczną dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
• Stymulacja wielozmysłowa;
• Zapewnienie opieki dostosowanej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dziecka;
• Przysposobienie do samodzielnego (na miarę możliwości ucznia) życia w społeczeństwie.
Prowadzimy trening umiejętności społecznych i realizujemy go w postaci:
• treningu przyswajania elementarnych umiejętności z zakresu samoobsługi;
• treningu kulinarnego;
• treningu odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych;
• podopieczni biorą udział w imprezach okolicznościowych, wycieczkach, ważnych wydarzeniach w życiu placówki oraz środowiska lokalnego.

   Ośrodku działa punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny oferujący:
• Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne;
• Konstrukcję Indywidualnego Programy Edukacyjno – Terapeutycznego;
• Systematyczne konsultacje, weryfikowanie i kontynuowanie Indywidualnych Programów;
• Grupę wsparcia dla rodziców oraz indywidualne spotkania z psychologiem na życzenie rodziców.


Zapraszamy do kontaktu:
Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
ul. Wojska Polskiego 3
tel. 338520744


     Postrzegamy dziecko jako niepowtarzalną całość. Szanujemy jego potrzeby i indywidualne tempo rozwoju. Dostrzegamy jego potencjał, rozwijamy zdolności i zainteresowania oraz tworzymy indywidualny wizerunek każdego dziecka. Wspólnie z rodzicami, w atmosferze ciepła i akceptacji, dbamy o harmonijny rozwój i szczęśliwe dzieciństwo.

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn