Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Procedury współpracy z rodzicami

PROCEDURY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

dla

Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie

 

 

I. CELE PROCEDURY:

1. ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz nadanie im statusu programowej działalności szkoły,

2. przekazywanie bieżącej informacji rodzicom o postępach i problemach dziecka.,

3. udzielanie wskazówek w zakresie sposobów postępowania rodzica wobec problemów dziecka.,

4. inicjowanie nawiązywania kontaktów z rodzicami i zachęcenie ich do wyrażania opinii na temat jakości pracy szkoły,

5. tworzenie partnerskiej atmosfery,

6. realizowanie jednolitego systemu pracy z rodzicami, nadającego jej właściwą rangę,

7. ułatwianie monitorowania przyjętych zasad.

 

II. DEFINICJA PRZEDMIOTU PROCEDURY:

 

1. Kontakt z rodzicami - uzyskanie informacji o wszechstronnym rozwoju dziecka oraz warunkach domowych i szkolnych.

 

III. KOGO DOTYCZY PROCEDURA:

 

1. Procedura dotyczy nauczycieli, wychowawców, rodziców i prawnych opiekunów oraz dyrektora szkoły.

 

IV. OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPOWAŻNIENIA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIE, KTÓRE JEST PRZEDMIOTEM PROCEDURY:

 

1. Szeroko rozumianych informacji o dziecku udzielają wyłącznie wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny, dyrektor, wicedyrektor szkoły.

 

V. OPIS PRACY - USTALONA KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ, MIEJSCA I CZAS PRZEPROWADZANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI:

 

1. Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem szkolnym, psychologiem i dyrektorem jest szkoła.

 

2. Terminy spotkań z rodzicami ustalane są w harmonogramie zebrań z rodzicami przedstawionym nauczycielom i rodzicom na początku roku szkolnego. O obowiązkowym spotkaniu z rodzicami wychowawca jest

zobowiązany przypomnieć uczniom i rodzicom, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem (podając datę, godzinę i miejsce spotkania). Dyrektor

szkoły może zmienić ustalone terminy zebrań w uzasadnionych

przypadkach.

 

3. Spotkania odbywają się w formach:

1) zebrań ogólnych z rodzicami,

2) zebrań ogólnych z rodzicami i zaproszonymi specjalistami,

3) zebrań klasowych z rodzicami,

4) zebrań klasowych z rodzicami w obecności uczniów,

5) indywidualnych konsultacji rodziców z wychowawcami, nauczycielami

przedmiotów, pedagogiem, logopedą, psychologiem.

6) innych spotkań wynikających z planu pracy szkoły.

 

4. W ramach konsultacji Rodzice uczniów szkoły mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem.

 

5. Nauczyciel nie udziela informacji rodzicom w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów na korytarzach).

 

 

6. Obecność rodzica na zebraniach jest obowiązkowa.

 

7. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, szkoła wzywa rodziców poza ustalonymi terminami.

 

8. Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami telefonicznie, w innych sytuacjach wzywa rodzica do szkoły za pośrednictwem sekretariatu szkoły w formie pisemnej.

 

9. Wychowawca klasy utrzymuje kontakt z rodzicami w formach:

1) zebrań z rodzicami,

2) pisemnych informacji o postępach i zachowaniu uczniów,

3) indywidualnych spotkań z rodzicami na terenie szkoły, po uprzednim uzgodnieniu terminu,

4) rozmów telefonicznych.

5) Informacji wysłanych przez e-dziennik

 

10. Corocznym obowiązkiem wychowawcy klasy w trakcie zebrań klasowych jest zapoznanie rodziców z:

1) statutem szkoły,

2) programem wychowawczo- profilaktycznym szkoły,

3) planem wychowawczym klasy,

4) procedurami przeprowadzania egzaminów,

5) postępami edukacyjnymi i wychowawczymi uczniów,

6) informacjami bieżącymi dotyczącymi funkcjonowania klasy i szkoły.

 

11. Wychowawca klasy realizując tematykę szkoleniową dla rodziców, w ramach zebrań klasowych powinien uwzględnić następujące zagadnienia:

1) rozwój psychiczny dzieci i młodzieży,

2) przyczyny i zapobieganie agresji,

3) zapobieganie niewłaściwym zachowaniom,

4) tolerancja i integracja,

5) higiena i bezpieczeństwo,

6) zadania rodziców w zakresie motywacji i wzmacniania dzieci,

7) zasady przeprowadzania egzaminów w szkole podstawowej, branżowej szkole

8) oraz inne zagadnienia wynikające z planu pracy szkoły i klasy.

 

12. Podczas spotkań klasowych z rodzicami wychowawca zobowiązany jest uwzględnić następujące zasady:

1) najtrudniejsze sprawy dotyczące ucznia należy omawiać szczerze, ale w indywidualnej rozmowie z rodzicami,

2) największą uwagę należy przywiązywać do spraw opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych ,

3) najważniejszym składnikiem informacji o wynikach w nauce mają być poczynione postępy oraz wskazanie, w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów, treści niezbędnych do ich uzupełnienia,

4) z rodzicami rozmawiać należy po partnersku, z troską i życzliwością,

5) udzielać konkretnych rad co do przezwyciężania określonych trudności lub wskazywać osoby, instytucje, które to uczynią.

 

13. W trakcie zebrań klasowych zabrania się:

1) dokonywania tylko negatywnych ocen zespołu uczniowskiego,

2) publicznego czytania ocen,

3) używania nazwisk przy przykładach negatywnych,

4) podważania hierarchii wartości wyznawanych przez rodziców,

5) nieograniczonego udostępniania rodzicom dziennika lekcyjnego.

 

14. Aktywizowanie i motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą odbywa się poprzez:

1) wspólne rozwiązywanie problemów klasowych,

2) pomoc „trójki klasowej” w organizacji imprez klasowych,

3) udział rodziców w takich formach pracy szkoły, jak: wycieczki, lekcje otwarte, święta szkoły, przegląd twórczości uczniowskiej, itp.,

4) uhonorowanie przez dyrekcję szkoły aktywnie działających rodziców listami gratulacyjnymi wręczanymi na apelu kończącym rok szkolny,

5) wspólne dbanie o estetykę pomieszczeń klasy,

6) pomoc przy wykonywaniu prac na rzecz szkoły, klasy

 

15. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do uczestnictwa w zaproponowanej przez wychowawcę klasy formie spotkania z rodzicami.

 

16. Wychowawca odpowiedzialny jest za sporządzenie dokumentacji z zebrania z rodzicami.

 

17. Pedagog szkolny zobowiązany jest do:

1) przeprowadzenia, z udziałem przedstawicieli instytucji zajmujących się wychowaniem lub wspomagających szkołę, warsztatów dla rodziców (w miarę potrzeb zgłaszanych przez wychowawców klas, nauczycieli, dyrektorów szkoły),

2) wspierania rodziców uczniów mających kłopoty z nauką oraz wywodzących się ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

3) wspomagania wychowawców w zbieraniu informacji o problemach uczniów,

 

18. Dyrektor szkoły w szczególności:

1) współpracuje z Radą Rodziców wg przyjętego harmonogramu,

2) udziela pomocy wychowawcom w kontaktach z rodzicami, którzy nieregularnie uczestniczą w zebraniach,

3) przygotowuje oraz przeprowadza zebranie ogólne dla rodziców.

 

19. Wyklucza się następujące zachowania rodziców:

1) uzyskiwanie informacji o uczniu od nauczycieli w miejscach do tego nie przeznaczonych,

2) przeszkadzanie w czasie lekcji,

3) telefonowanie pod prywatny numer nauczyciela bez jego zgody,

4) zajmowanie przerw nauczycielowi dyżurującemu.

5) zasięganie informacji o uczniu u pracowników niepedagogicznych szkoły.

 

20. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do:

1) wychowawcy klasy,

2) dyrektora i wicedyrektora szkoły,

3) Rady Pedagogicznej,

4) organu nadzorującego szkołę,

5) organu prowadzącego szkołę.

 

 

VI. ZASADY ZWALNIANIA I USPRAWIEDLIWOANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW

 

1. Zwolnienie i usprawiedliwienie ucznia z zajęć następuje na pisemną prośbę rodzica, przedstawioną najpóźniej w dniu zwolnienia z podaniem istotnej przyczyny.

 

2. W wyjątkowych i nagłych sytuacjach dopuszcza się zwolnienie telefoniczne ucznia z potwierdzeniem wiadomości sms wysłanej przez rodzica. W kolejnym dniu uczeń przynosi zwolnienie na piśmie.

 

3. Zwolnienia i usprawiedliwienia przyniesione od rodziców napisane na kartce przechowuje wychowawca klasy. Zeszyt informacyjny służy jedynie do wymiany informacji na płaszczyźnie nauczyciel- rodzic.

4. Rodzice mają obowiązek pisemnego lub osobistego usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole w terminie 7 dni od zakończenia nieobecności.

5. W przypadku kiedy nauczyciel jest nieobecny a klasa mogłaby zostać zwolniona do domu wychowawca lub wicedyrektor szkoły informuje rodziców telefonicznie lub pisemnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. FORMA DOKUMENTOWANIA KONTAKTÓW I SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

1. Lista obecności z zebrań.

 

2. Zapisy w dzienniku elektronicznym ( nauczyciel, wychowawca)

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn