Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Szkoła Podstawowa

     Szkoła Podstawowa obejmuje swoją edukacją uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, uczniów z autyzmem, niepełnosprawnością ruchową oraz ze sprzężeniami.

     W szkole podstawowej uczniowie realizują wszystkie przedmioty zgodnie z podstawą programową  w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne, z uwzględnieniem metod, form oraz środków kształcenia dostosowanych do indywidualnych  potrzeb i możliwości każdego ucznia.

     Zajęcia prowadzone są za pomocą działań aktywizujących, co pozwala na bezpośrednie i możliwie najpełniejsze poznanie otaczającego świata z wykorzystaniem innowacyjnych metod pracy. Wiele zajęć prowadzonych jest z wykorzystaniem nowoczesnej technologii komputerowej.

     W naszej szkole staramy się stworzyć uczniom takie warunki, w których mogą czuć się bezpieczni i akceptowani. Indywidualne podejście do każdego ucznia gwarantuje możliwość odnoszenia sukcesów w wielu dziedzinach.

     Najważniejszym celem edukacji jest rozwijanie autonomii ucznia, wdrażanie go do życia społecznego, wyposażenie go w takie umiejętności i wiadomości, które w przyszłości pozwolą mu na funkcjonowanie w życiu codziennym.

     Uczniowie poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi objęci są terapią wynikającą z zaleceń zawartych w orzeczeniu oraz na podstawie aktualnych diagnoz wielospecjalistycznych. Należą do nich m.in.

 • Terapia logopedyczna
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Gimnastyka rehabilitacyjna
 • Si
 • Terapia ręki
 • Terapia sensoryczna
 • Muzykoterapia
 • Arteterapia
 • EEG Biofeedback
 • Terapia Tomatis
 • TUS
 • Zajęcia wyrównawcze

     Dodatkowe, specjalistyczne terapie służą wyrównywaniu występujących deficytów, niwelowaniu ograniczeń i trudności, co przyczynia się do lepszego funkcjonowania uczniów w środowisku społecznym.

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn