Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę www.zpswr.cieszyn.pl.

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo – Rewalidacyjnych.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

 

Wstęp

 

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo – Rewalidacyjnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo – Rewalidacyjnych o nazwie zpswr.cieszyn.pl.

 

Daty publikacji i aktualizacji

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Jurecki, grzegorzjurecki@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 785 190 137. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo – Rewalidacyjnych powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo – Rewalidacyjnych niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo – Rewalidacyjnych może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo – Rewalidacyjnych odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

 

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych

Wojska Polskiego 3

43-400 Cieszyn

 

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne, którym nie można dostać się do budynku przez osoby ze znacznymi ograniczeniami w poruszaniu się oraz drugie z tyłu budynku, które posiada ułatwienia w postaci niskiego progu.
  2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: w budynku znajduje się platforma, która zatrzymuje się na każdym piętrze. Klawisze w windzie posiadają napisy w alfabecie brajla. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na każdym piętrze.
  3. Przed głównym wejściem jest podjazd dla wózków, jednak to tylne wejście w pełni umożliwia bezproblemowe wejście do budynku osobom z ograniczeniami ruchowymi lub na wózku. W budynku znajduje się platforma pozwalająca na dotarcie do każdej dostępnej kondygnacji.
  4. Przed wejściem do budynku jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą również parkować z tyłu budynku, gdzie wejście posiada udogodnienia dla poruszających się na wózkach.
  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) on-line, jeden pracownik jest przeszkolony z polskiego języka migowego.

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn