Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

RODO

     Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie z siedzibą ul. Wojska Polskiego 3, 43-400 Cieszyn, tel. 33 8520744, e-mail: zpswrcieszyn@wp.pl

2. Inspektor Ochrony Danych - Marek Wantulok, 33 815 00 21,iodo@escobp.com.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, Ustawy o Systemie Oświaty oraz Kodeksu Pracy - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) w celu rekrutacji do pracy, nauki, w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie oraz w celu reklamy i promocji, tworzenia dobrego wizerunku placówki,

4. Dane osobowe mogę być przekazane uprawnionym prawnie do tego podmiotom.

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Danych Osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
  • informacji i tym komu udostępniono dane.

     Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, profilowaniu Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Administrator ma obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania na żądanie osoby, której dane osobowe są przetwarzane.

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn