Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

WOKRO

Na mocy porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1764 zawartego w dniu 28.11.2017r. w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie, Al. J.Ch.Szucha 25 a Powiatem Cieszyńskim, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul.Bobrecka 29 i zarządzenia WO.120.52.2017 Starosty Cieszyńskiego z dn. 12.10.2017r. powołano Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie do realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie Powiatu Cieszyńskiego w zakresie organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Cieszynie został wskazany do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” finansowanego z budżetu państwa.

     W związku z powyższym w okresie od kwietnia 2018 r. do grudnia 2021 r. będą realizowane bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom od momentu wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia; w ilości max. do 5h zajęć dla dziecka tygodniowo w zależności od potrzeb i liczby zainteresowanych.

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn