Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”

Logo Stowarzyszemia

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego
Rozwoju Dzieci i Młodzieży
„Nasze Dzieci”
w Cieszynie działa przy Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie od maja 2008 roku, jego działalność jest ukierunkowana na wpieranie w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz na działalność na rzecz w/w placówki oświatowej. Stowarzyszenie zrzesza obecnie 134 członków, głównie nauczycieli, terapeutów i pracowników ZPSWR w Cieszynie.

Adres siedziby, kontakt:
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn
Tel.: 33 852 07 44
Faks: 33 852 07 44
E-mail: stowarzyszenie.naszedzieci@wp.pl
Strona: www.nasze-dzieci-cieszyn.pl

Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000304302
Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 240935957
Urząd Skarbowy - nr NIP: 548-25-59-925
Status OPP od: 2010 roku

Numer konta:
Bank Spółdzielczy
19 8113 0007 2001 0043 0676 0001

Ludzie organizacji
Zarząd:
Anna Woźniak – Prezes Stowarzyszenia
Brygida Kuter- Wiceprezes Stowarzyszenia
Anna Zabłocka- Członek Stowarzyszenia
Jolanta Urbaniec Mołek- przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Małgorzata Adamczyk- Członek Komisji Rewizyjnej
Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia warunków do możliwie jak najpełniejszego fizycznego i osobowego rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz różnego rodzaju dysfunkcjami, dla ich godnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz pomoc ich rodzicom.
Swoją działalnością przede wszystkim wspieramy dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Szkolono - Wychowawczo - Rewalidacyjnych. Naszą misję realizujemy poprzez działalność społeczną, informacyjną, kulturową, oświatową.
Cele szczegółowe Stowarzyszenia opracowane zostały w oparciu o potrzeby placówki i jej podopiecznych i obejmują: inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie uczniów na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły, wspieranie aktywności i inicjatyw dzieci i młodzieży, umożliwiania im rozwijania zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. Dbanie o ich rozwój twórczy, dokumentowanie i popularyzowanie dorobku szkoły, kultywowanie tradycji oświatowych i kulturalnych szkoły, kształtowania postaw świadomego odbioru dóbr kultury narodowej, poznawanie dóbr kultury regionalnej oraz kultury innych narodów, mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych przez wychowanków zespołu szkolnego, kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur oraz współdziałanie z regionalnymi ośrodkami kultury, inicjowanie działań propagujących szeroko rozumianą higienę zdrowia psychicznego, wspieranie rodzin w realizacji funkcji wychowawczej wobec niepełnosprawnego dziecka, stwarzanie możliwości rozwoju zawodowego młodzieży, integrowanie i aktywizowanie społeczności lokalnej, szczególnie środowiska dzieci i młodzieży, propagowania aktywnego i twórczego spędzania czasu w ZPSWR jak i czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz wspierania ich rozwoju psychofizycznego i sportowego, popularyzowanie wiedzy na temat edukacji, wychowania i problematyki niepełnosprawności, inicjowanie i organizowanie ofiarności publicznej.
Sposobami realizacji celów Stowarzyszenia jest:
- pozyskiwanie i efektywne wykorzystywanie środków finansowych oraz rzeczowych na realizację celów Stowarzyszenia poprzez aplikowanie o środki finansowe do Urzędu Gminy Cieszyn i Starostwa Powiatowego w Cieszynie, współorganizowanie z ZPSWR koncertów charytatywnych w celu pozyskania środków na zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego dla ZPSWR, pozyskiwanie darowizn. Podejmowanie działań zmierzających do rozwoju bazy materialnej, technicznej i organizacyjnej służącej dobru ZPSWR. Realizacja projektów umożliwiających organizację dodatkowych zajęć, warsztatów, wyjazdów, w tym wyjazdów wakacyjnych dla podopiecznych ZPSWR.
- tworzenie i wyposażanie zaplecza dydaktycznego ZPSWR, poprzez założenie i prowadzenie specjalistycznych pracowni i warsztatów, pozwalających zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną, potrzebną do samodzielnego życia.
- prowadzenie dokumentacji zjawisk życia kulturalnego i artystycznego, a także tworzenie systemów informacyjnych.
- działalność w zakresie wsparcia, poradnictwa i terapii pedagogicznej, psychologicznej, zawodowej i logopedycznej dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.
- prowadzenie działalności profilaktycznej zapobiegającej społecznej degradacji. Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych, dostosowanych do niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
- realizowanie działań psychoedukacyjnych, współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi dla dzieci i młodzieży.
- współpraca z poradniami prowadzącymi terapię i psychoterapię w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.
- działalność w zakresie rozwoju zawodowego młodzieży.
- organizowanie spotkań z młodymi osobami niepełnosprawnymi, które osiągnęły sukces na rynku pracy, współpraca z Urzędem Pracy, stwarzanie możliwości podjęcia pracy.
- działalność sportowo-rekreacyjna.
- prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjnej i szkoleniowej w zakresie edukacji, wychowania i problematyki niepełnosprawności.
- nawiązywanie szerokiej współpracy ze środowiskiem lokalnym i osobami fizycznymi, prawnymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

Codzienna działalność Stowarzyszenia to przede wszystkim realizacja projektów, na realizację których Stowarzyszenie aplikuje o środki finansowe głównie do Urzędu Gminy Cieszyn i Starostwa Powiatowego w Cieszynie w ramach otwartych konkursów ofert na realizację bądź wspieranie zadań publicznych. Stowarzyszenie aplikowało również o środki do Urzędu Miasta Wisła oraz Urzędu Gminy Istebna, skąd również pozyskało fundusze na realizację ciekawych projektów.
Dzięki realizacji projektów podopieczni placówki mają możliwość brania udziału w różnego rodzaju wycieczkach, dodatkowych zajęciach o różnorodnym charakterze, wyjściach do miejsc kulturalno- rozrywkowych, dodatkowych zajęciach terapeutycznych, wyjazdach wakacyjnych; mogą realizować się na różnych płaszczyznach artystycznych i sportowych; ponadto dzięki realizacji projektów placówka zyskuje dodatkowy sprzęt rehabilitacyjno- rewalidacyjny oraz pomoce dydaktyczne.
W latach 2008- 2020 realizowane były m.in. następujące projekty: „Zobaczyć siebie”, "Pomaluj mój świat”, „ Bądź gotowy dziś do drogi” „Pod morską bryzą” ; wypoczynki zimowe: „Radośnie smakuję świata”, „Zimowe Harce” „Wesoła zima” , „Ferie bez nudy”, ; „Segregacja – rewelacja”, „W rytm natury”, „KOLOROWE DNI” , „Real jest cool” „W trosce o dziecko”, „Ściąga na życie”, „Z Ondraszkiem w góry”, „ Wędruj z uśmiechem” , „Bądź aktywny” , „ Dorastam z przyrodą „Sztuką malowane” , „Artystyczny Cieszyn”, ” Moja praca, moja przyszłość „, „Boso po piasku”, „ Na dobry początek” , „W drodze do samodzielności”, „ Jesienno- zimowe impresje edukacyjne”, Koncert „ Wyśpiewajmy marzenia”, „W tańcu wszystkie drogi się zbiegają” , „Łatwiej wkraczać w dorosłość”, „ Nasza młodzież- lepsza przyszłość, lepsze perspektywy”,” Zdrowy start”, ” Rozwijam się i rosnę nie tylko na wiosnę”, „To jus pora na kolynde”, „Wodny świat”, Mityng pływacki osób niepełnosprawnych umysłowo , Czysty las obok nas, „Jesienno- zimowe impresje edukacyjne”, „Żyć jak inni”, „Razem łatwiej do celu”, „II krok w samodzielność, „Popatrz mamo, ja to potrafię”, „Doświadczam, poznaję, potrafię”, „Zapal się na niebiesko, „ Jesienno-zimowe impresje kulturalne”, „II Mityng pływacki”, „Pędzi, pędzi kulig czyli zimowe igraszki w Brennej”, „Doświadczam, poznaję, potrafię”, „Mediom mówimy dość”, „Popatrz mamo, ja to potrafię”, „Zdrowy start II”, „Program aktywności sportowej”, „Brenna mi już znana”, „Cudze chwalimy, swoje poznajemy”, „Projekt zimowisko w Istebnej” , Żyć jak inni-II edycja , III krok w samodzielność, Moje pierwsze słowo, „ Niepowtarzalni w świecie zmysłów", Zapal się na niebiesko, Beskidzkie Talenty Pływackie- III Mityng pływacki osób niepełnosprawnych umysłowo , Kolorowy świat tradycji, Czas na nas, Projekt IV koncert charytatywny „ Wyśpiewajmy marzenia „, „Beskidzkie Talenty Pływackie- III Mityng pływacki osób niepełnosprawnych umysłowo, Z muzyką sanie mkną, Chcę umieć więcej, Niepowtarzalni w świecie zmysłów, Wiem, skąd jestem, Zdrowy start III, Wiosna – kolorowa i radosna, Odzyskuj- dla dzieci zyskuj, Europejski Dzień Sportu Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, Wycieczka regionalna do Jaworzynki, Z Urzędu Miasta Wisła w 2015 r dofinansowanie uzyskał projekt „Hej góry nasze góry”. Z Urzędu Gminy Istebna w 2015 r dofinansowanie uzyskały projekty „ Doświadczam i uczę się, aby żyć samodzielnie” oraz „ Świąteczny czar”, Zapal się na niebiesko- II edycja, Wybieram zdrowie, Czwarty krok w samodzielność, Kolory życia, W Cieszynie- z kulturą, Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Zdrowy Start IV, Kiełkujemy do przyszłości, Jest taka ziemia z sercem na dłoni…, Wiem , skąd jestem… II edycja, Chcę umieć więcej- II edycja, Zima 2016, Odzyskuj, dla dzieci zyskuj- II edycja, IV Mityng Pływacki osób niepełnosprawnych intelektualnie, Trójwieś beskidzka , „W górach bliżej gwiazd „, „ Doświadczam i uczę się, aby żyć samodzielnie”; Ogród doświadczeń przyrodniczych, Niepowtarzalni w świecie zmysłów – II edycja, W Cieszynie – z kulturą II edycja, Zapal się na niebiesko , Wybieram zdrowie – II edycja, Piaty krok w samodzielność, Program Aktywności Sportowej, Wycieczki szlakiem ,,Drogi Książęcej - Via Ducalis" , Jest taka ziemia z sercem……….., Zdrowy start V , Chcę umieć więcej – III edycja, Kiełkujemy do przyszłości-II edycja, Organizacja letniego wypoczynku , V Mityng Pływacki , Wiem skąd jestem- III edycja; Zrozumieć matematykę, Niepowtarzalni w świecie zmysłów III , Zimowa sanna , Zapal się na niebiesko , Wybieram zdrowie, Na miejsca , gotowi, start, Kiełkujemy do przyszłości III edycja, Pomysły na zmysły, Lato 2018, Szlakiem Drogi Książęcej Via Ducalis- część II, Zdrowy start VI, Niepowtarzalni w świecie zmysłów, Zapal się na niebiesko, Wybieram zdrowie, Zimowa sanna , Szlakiem Drogi Książęcej, Zdrowy start VII edycja, Kulig w Trójwsi, Pomysły na zmysły, Lato 2019; Zdrowy Start VIII, Niepowtarzalni w świecie zmysłów V edycja, Witaj Grabowa, Zimowa sanna III; Mali konstruktorzy, Jest taka ziemia z sercem na dłoni….III edycja, Klasa pod chmurką oknem na świat, Barwy życia.
Stowarzyszenie jest również współorganizatorem Koncertów Charytatywnych „ Wyśpiewajmy Marzenia” ; pozyskuje środki na ten cel, pomaga w organizacji i w obsłudze koncertów.
Ze środków pozyskanych w ramach dotychczasowych ośmiu koncertów dokonano zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i rewalidacyjnego oraz sprzętu do specjalistycznych terapii; w tym: specjalistyczne wyposażenie sali doświadczania świata , wyposażenie pracowni muzykoterapii w profesjonalny sprzęt, wyposażenie i akcesoria muzyczne , zestawy do terapii integracji sensorycznej, wannę do masażu kończyn dolnych i kręgosłupa, profesjonalne bieżnie rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny do pracowni, dokonano zakupu wyposażenia podlegającego placówce Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Istebnej; wraz ze środkami pozyskanymi w ramach akcji „ Aviva – to dla mnie ważne” dokonano remontu i adaptacji pomieszczenia pod pracownię hydroterapii, dokonano zakupu wyposażenia do tejże pracowni dwie profesjonalne wanny do hydromasażu oraz wannę do masażu kończyn dolnych i kręgosłupa, doposażenie pracowni SI, zakup sprzętu do terapii EEG Biofeedback, stołów rehabilitacyjnych, doposażenie dla ORW Strumień oraz ORW przy ZPSWR, doposażenie Sali Doświadczania Świata, siłowni, świetlicy, pracowni informatycznej i wiele innych niezbędnych pomocy.
Stowarzyszenie pozyskuje darowizny na cele statutowe, środki z tytułu 1%, organizuje zbiórki publiczne, które przeznaczane są na zakup specjalistycznego sprzętu i doposażenie placówki.
Stowarzyszenie współpracuje z Hotelem LIBURNIA, poprzez organizację wieczorów muzycznych, galerii prac podopiecznych ZPSWR oraz okolicznościowych kiermaszów. Z tytułu tejże współpracy również pozyskujemy środki na realizację zadań statutowych.
W roku 2015 Stowarzyszenie wzięło udział w konkursie AVIVA- to dla mnie ważne zgłaszając inicjatywę „ Usprawnianie przez pluskanie”, której celem było pozyskanie środków na specjalistyczny sprzęt do pracowni hydroterapeutycznej. Stowarzyszenie pozyskało z Fundacji AVIVA kwotę 29 000, 00 zł W roku 2016 Stowarzyszenie we współpracy ZPSWR przystąpiło do realizacji w/w inicjatywy „ Usprawnianie przez pluskanie” , której uwieńczeniem było otwarcie pracowni do hydroterapii.
Koncerty charytatywne z cyklu „Wyśpiewajmy marzenia” organizowane są przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ Nasze Dzieci” oraz Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych cyklicznie od ośmiu lat .
To wydarzenie, które niewątpliwie jest ogromnym wsparciem dla tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują, czyli wychowanków Zespołu Placówek Szkolno -Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, i podopiecznych Stowarzyszenia, ale również ogromnym wydarzeniem, dla wszystkich, którzy z problemem niepełnosprawności borykają się na co dzień. Koncerty Charytatywne „Wyśpiewajmy Marzenia” odbywają się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Cieszyna i Starosty Powiatu Cieszyńskiego. W inicjatywę do tej pory włączyły się zespoły : Golec uOrkiestra, Feel , Zakopower, Enej, Kamil Bednarek, IRA, Pectus, Roksana Węgiel. Głównym celem organizacji koncertu jest pozyskanie funduszy na wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, pomoce dydaktyczne, ale również przełamywanie barier społecznych w postrzeganiu niepełnosprawności, możliwość zaprezentowania osiągnieć podopiecznych ZPSWR oraz promocja tejże placówki. Nie mniej jednak koncerty charytatywne „Wyśpiewajmy marzenia” mają na celu przede wszystkim pomoc dzieciom niepełnosprawnym.
Dzięki organizacji tego typu imprezy, poza pozyskanymi środkami finansowymi przeznaczonymi na potrzeby podopiecznych ZPSWR, miasto Cieszyn zyskało statut miasta przyjaznego osobom niepełnosprawnym, miasta w którym osoby takie czują się potrzebne, a ich los nie jest nikomu obojętny. O koncertach i uczniach ZPSWR bardzo szybko stało się głośno. Patronat medialny nad imprezami objęła TVS, Głos Ziemi Cieszyńskiej, portal internetowy ox.pl, Radio CCM. O wydarzeniu można usłyszeć w telewizji regionalnej, radiu, pisze o nich prasa ogólnopolska i portale internetowe. Dzięki koncertom zyskały nie tylko dzieci, ale również społeczność lokalna, a koncerty niewątpliwie przyczyniły się do większej integracji społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi.
W programie koncertu, oprócz występu artystycznego zaproszonego zespołu , swój występ mają uczniowie ZPSWR. Widowiska prezentowane przez podopiecznych placówki są na bardzo wysokim poziomie artystycznym i mają już rzesze swoich fanów. Dotychczas uczniowie zaprezentowali się w następujących odsłonach: „ Zaczarowany ogród”, „ Obronić marzenia”, Czarnoksiężnik z Krainy OZ”, „ Ocalić Nibylandię”, „ Alicja w Krainie Czarów”, „ Piękna i Bestia”, „ Jaś i Małgosia”, „ Oceanaria”. Niezwykle barwne, pełne tańca i ciekawych rozwiązań oraz poczucia humoru spektakle są doskonałą wizytówką placówki, ale i dowodem na to, jak wiele potrafią osiągnąć uczniowie ZPSWR.
Przy okazji koncertów realizowany jest również szereg imprez towarzyszących, konkursów dla dzieci i wystawy prac wykonanych przez uczniów placówki.
Organizowane koncerty charytatywne „ Wyśpiewajmy marzenia” to ogromne przedsięwzięcia, w których uczestniczy mnóstwo osób. Organizacja ich nie byłaby możliwa, gdyby nie środki pozyskiwane od osób o sercach otwartych na potrzeby innych. Wiele firm, przede wszystkim z naszego regionu, ale nie tylko, zaufało tej inicjatywie i od lat wspiera finansowo stowarzyszenie i placówkę, aby urzeczywistnić kolejny koncert. Każdy koncert był wyjątkowy na swój sposób, ale największą niespodzianką dla stowarzyszenia i placówki był koncert z udziałem zespołu „Enej”, który zaskoczył wszystkich niesamowitym gestem i wielkim sercem przekazując na ręce organizatorów czek na 12 000 złotych. Llider zespołu Enej, Piotr Sołoducha gest wyjaśnił następująco " Impreza naprawdę jest wyjątkowa, te dzieciaki... ta młodzież, która na taki koncert przychodzi ma ogromne serca… przekazuje w stronę zespołu tyle szczerej radości. Tego, na co dzień między ludźmi się nie spotyka..." .

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn