Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Egzamin Zawodowe Szkoła Branżowa

Egzaminy zawodowe dla zawodu:
• Kucharz
• Pracownik pomocniczy gastronomii

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej oraz części praktycznej i jest przeprowadzany przez OKE na terenie szkoły.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób. Część praktyczna trwa 120 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Aby zdać egzamin zawodowy, należy uzyskać:‎
1. ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

 

 

 

Egzaminy zawodowe dla zawodu:
• Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch części: egzamin praktyczny oraz egzamin teoretyczny.

Egzamin praktyczny przeprowadza się w zakładzie rzemieślniczym lub w warsztatach szkoleniowych pod nadzorem dwóch członków komisji egzaminacyjnej. Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.

Egzamin teoretyczny składa się z części pisemnej i ustnej. Podczas etapu pisemnego kandydat wypełnia test, który zawiera po siedem pytań z zakresu każdego tematu egzaminacyjnego. Tematyka pisemna egzaminu obejmuje: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowe zasady ochrony środowiska, podstawowe przepisy prawa pracy, podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem. Czas trwania egzaminu pisemnego nie może być dłuższy niż 210 minut.
Część ustna etapu teoretycznego trwa do 30 minut. Kandydat losuje jeden zestaw zawierający po trzy pytania. Na zapoznanie się z treścią pytań kandydat ma około 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu. Tematyka ustnego egzaminu obejmuje: technologię, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo.

Ocenianie etapu praktycznego i teoretycznego egzaminu czeladniczego odbywa się według szczegółowych kryteriów opracowanych przez komisję i zatwierdzonych przez izbę rzemieślniczą.

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn