Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

PROJECT: INDEED FOR ALL CHILDREN II

Tytuł projektu: INDEED FOR ALL CHILDREN II

 

Projekt jest współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 

Numer ID: 22230039

Źródło i kwota dofinansowania: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, € 25,977.00

Okres realizacji: 01/02/2023–31/07/2024

 

Opis projektu: główną ideą projektu jest współpraca szkół specjalnych na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami,  na pograniczu polsko-czesko-słowackim, dla ich lepszego, bardziej aktywnego, zdrowego życia. Obecnie we wszystkich trzech wymienionych krajach realizowane są programy integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami, kształcące je w szkołach publicznych. Niestety nie wszystkie dzieci mogą skorzystać z tej opcji. Ponadto dzieci te są zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na ich stan zdrowia, ograniczone możliwości integracji z innymi dziećmi lub szkołami, problemy z poruszaniem  się i możliwości korzystania z zajęć o charakterze międzynarodowych spotkań. Znają tylko własne terytorium i nie mają możliwości podróżowania, poznawania  dzieci z innych państw oraz  innych miast. Placówki biorące udział w projekcie mają własne doświadczenie w rozwiązywaniu wszystkich tych problemów i chcą się nimi dzielić na zasadzie wymiany dobrych praktyk ze szkołami z zagranicy. Planowane są  zajęcia i wyjazdy na rzecz integracji dzieci z niepełnosprawnościami w ich naturalnym i obcym środowisku. Projekt skupia się na dzieciach w specjalnych szkołach podstawowych. Dzieci te mają ograniczone możliwości podróżowania lub spędzania wolnego czasu poza terenem swojej szkoły lub rodziny. Drugie założenie to współpraca, wymiana doświadczeń i procedur edukacyjnych i terapeutycznych. Chcemy porównać procedury edukacyjne, psychoterapię i fizjoterapię z różnych krajów. Naszym głównym celem jest poprawa warunków i sposobów nauczania dzieci w celu poprawy ich życia. Wspólną misją jest tworzenie nowoczesnych szkół, w których zajęcia będą prowadzone w ciekawy sposób angażując uczniów oraz sprzyjając odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Innowacją w naszym projekcie jest nacisk na działania międzynarodowe. Nasze partnerstwo polsko-czesko-słowackie, zostało zorganizowane tak, aby umożliwić dzieciom podróżowanie, udział we wspólnych zajęciach, warsztatach i imprezach.

 

Lider projektu: Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie, Polska:

zpswrcieszyn@wp.pl;

 

Partnerzy projektu:

 

Republika Czeska: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec: www.zstrinec.cz;

 

Słowacja: Špeciálna základná škola, Turzovka: szsturzovka.edupage.org

 

Polska: EUWT TRITIA, Cieszyn, www.egtctritia.eu

 

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej

                 PROJECT: INDEED FOR ALL CHILDREN II

Project is supported by the International Visegrad Fund 

ID number: 22230039       

Source and amount of funding: International Visegrad Fund, € 25,977.00

Implementation period:  01/02/2023–31/07/2024

 

The main idea of the project is the cooperation of special schools for children with mental and physical disabilities, on the Polish-Czech -Slovak border, for their better, more active, healthy life.. in all three of the above-mentioned countries, integration programs for children with disabilities are carried out, educating them in public schools. Unfortunately, not all children can take advantage of this option. In addition, these children are at risk of social exclusion because of their health status, as they have limited opportunities to integrate with other children or schools, fewer opportunities to move around and benefit from international activities. They only know their own territory and have no way of traveling, meeting other children, getting to know other cities. Each of the cooperating schools has some problems with the accessibility of education for students with disabilities, with compensating for the lack of rehabilitation measures, the lack of specialist skills, and so on. On the other hand, these organizations have their own experience in solving all these problems and want to share them on the basis of exchanging good practices with schools from abroad. Since children with disabilities need special activities we try to learn each other.

We plan several activities for integration handicapped children in their natural and foreign environments. Project is focused on handicapped children in special basic schools. These children have limited possibilities for traveling or possibilities to spend leisure time out of normally territory their school or family. However partners organization prepare common artteraphy workshops in their schools. It will be for children from specialised schools from Poland, Slovakia and Czech republic who will be together. We will use specialised art therapists for children to know some new. Next we want to use physiotherapy like form of rehabilitation, which deals with the diagnosis, treatment and prevention of disorders of the locomotor system. In children with congenital malformations and other dysfunctions, it aims to strengthen as much as possible the missing functions and ensure the child's best development. The second plan is common cooperation, exchanges of experience and educational procedures and physiotherapy between among teachers and therapists from different schools (with different educational processes and legislative). We want to compare educational procedures, mental and physio therapy from different countries. Teachers and therapists from partners schools will learn too. Our main goals is to improve the conditions and ways of teaching of handicapped children for improve their living.

Our common mission is to create a modern schools where classes will be conducted in an interesting way, engaging students and fostering discovering their talents and developing their interests. The innovation in our project is the emphasis on international activities. Our partnership is Polish-Czech-Slovak, the organizations were selected to enable disabled children to travel to joint events. The partnership with Hungary will not be implemented because it is too far away, which precludes actions for children with such health problems. Despite this, we want to continue our cooperation at this level of cross-border Polisk-Slovak and Czech cooperation, because during the meetings we also share our knowledge, observe each other how our laboratories work and what equipment we use. We also share information on training for employees in the field of methodology, didactics and occupational therapy. This is a very innovative form of work for us - to be able to observe how colleagues from abroad work in their natural environment. Additionally - children take part in international thematic events - they have the opportunity to travel, meet their peers from another country, play and learn together.

 

Lider of project: Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie, Polska:

zpswr.cieszyn.pl

 

Project partners :

Czech Republic: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec: www.zstrinec.cz

 

Slovakia: Špeciálna základná škola, Turzovka: szsturzovka.edupage.org

 

Poland: EUWT TRITIA, Cieszyn,  www.egtctritia.eu

 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe

INDEED FOR ALL CHILDREN II
International sport, physiotherapy and art therapy workshop- Cieszyn, Poland 1st of june 2023.

    W dniu 1 czerwca 2023 roku w ramach projektu Visegrad Found Indeed for all Children II, który jest realizowany w naszej szkole ZPSWR w Cieszynie, odbyło się pierwsze wspólne spotkanie szkół biorących udział w w/w projekcie. Gościliśmy dyrektorów, nauczycieli i uczniów ze Szkoły Specjalnej w Trzyńcu z Czech oraz Szkoły Specjalnej w Turzovka ze Słowacji.   
     Kadra pedagogiczna z zagranicznych szkół specjalnych mieli okazję zapoznać się ze specyfiką naszej placówki. Poprzez prezentację zaplecza placówki i dyskusję na temat form i metod prowadzenia kształcenia specjalnego w krajach partnerskich nastąpiła wymiana doświadczeń, poznanie dobrych praktyk oraz efektywnych metod pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzieci i młodzież naszej szkoły wraz z uczniami z zaprzyjaźnionych szkół brali udział w warsztatach sportowo - rekreacyjnych w których mogli sprawdzić swoje możliwości sportowe , rozwijać    sprawność fizyczną i pokonywać bariery. Kolejnymi zajęciami przygotowanymi    dla dzieci i młodzieży były warsztaty ceramiczne, na których usprawniali oni swoje umiejętności manualne i rozwijali kreatywność    wykonując z gliny obrazek ,,Wiosenna Łąka". Przeprowadzone zajęcia efektywnie wpłynęły na relacje rówieśnicze , umożliwiły nawiązanie nowych znajomości oraz uczyły zdrowych i aktywnych form spędzania wolnego czasu przy jednoczesnej poprawie umiejętności psychomotorycznych. 

     Wszystkim dopisywał dobry humor a impreza przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze. Po aktywnie spędzonym czasie na wszystkich uczestników czekał smaczny obiad oraz atrakcyjne upominki.
Z radością czekamy na kolejne wspólne spotkanie.                   

     On June 1st, 2023, in our school took place the first a joint meeting of schools participating in the the Visegrad Found project, Indeed for all children II, which we are currently implementing in ZPSWR in Cieszyn,. We hosted principals, teachers and students from Special School in Trzyniec, Czech Republic, and Special School in Turzovka, Slovakia.
     The teaching staff had an opportunity to get to know the specificity of our institution. Through the presentation of our work and the discussion on forms and methods of conducting special education in all the partners’ institutions we managed to share experiences, learn good examples and effective methods of working with SEN students. Pupils from our school, together with students from partner schools, took part in sports workshops, during which they could test their sports abilities, improve physical efficiency and overcome barriers. Another type of activity that we prepared were ceramic workshops during which they were improving their manual skills and creativity when making a clay picture called "Spring Meadow". All the activities had a positive impact on the interaction skills of the participants, enabled new acquaintances as well as taught healthy and active forms of spending time which additionally improve their psychological and motor skills.       Everyone was in a good mood and the event was held in a nice and friendly atmosphere. After all the activities, the participants had tasty lunch and obtained souvenirs. We are looking forward for the next meeting.

Galeria zdjęć na FB.

Międzynarodowe, edukacyjno-rozwojowe, spotkanie nauczycieli i terapeutów- Wisła 8-9 października 2023 r.

 

     W dniach 8-9 października w ramach projektu Visegrad Found INDEED FOR ALL CHILDREN II odbyło się międzynarodowe, edukacyjno-rozwojowe, spotkanie nauczycieli i terapeutów . Spotkanie , które odbyło się w Wiśle było okazją do wymiany dobrych praktyk, spotkań i rozmów a także wzięcia udziału w warsztatach rozwojowych z zakresu arteterapii. Tematem warsztatów była technika filcowania na mokro i sucho, którą z powodzeniem  można zastosować w szkołach specjalnych . Spotkanie przebiegło w miłej  atmosferze, dostarczyło uczestnikom wielu pozytywnych wrażeń oraz wyposażyło w nowe umiejętności,  które zamierzają  propagować w swojej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

International educational and developing meeting for teachers and therapists- Wisła 8th-9th October 2023.

 

     Within  the dates 8th-9th October an international educational and developing meeting for teachers and therapists was held, as a part of implementation of the Visegrad Found Project  „INDEED FOR ALL CHILDREN II”.

     The meeting took place in Wisła. It gave its participants a great opportunity to exchange experiences, talk and take part in workshops within the field of artstherapy . The topic was wet and dry felting technique, which can be successfully used and practised at schools for SEN students.

     The meeting was held in friendly atmosphere. It gave its participants many pleasant experiences and new abilities, which everyone hopes to include in their future work with SEN students.

     Dnia 12.12.2023r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach międzynarodowego projektu Visegrad Fund " Indeed for all children II", którego koordynatorem jest nasza placówka ZPSWR. Tym razem uczniowie i nauczyciele pojechali z wizytą do szkoły specjalnej w Trzyńcu w Republice Czeskiej, gdzie wspólnie z dziećmi i nauczycielami goszczącej nas szkoły oraz szkoły specjalnej w Turzuvce w Słowacji miło i aktywnie spędzili czas. Uczniowie uczestniczyli w świątecznych warsztatach z arteterapii, na których wykonywali z filcu na mokro bombki na choinkę, stroiki świąteczne oraz torby na prezenty. Z kolei nauczyciele zwiedzali szkołę, wymieniali się wiedzą i doświadczeniem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na wszystkich uczestników czekał smaczny poczęstunek i ciepły obiad. Wyjazd był bardzo udany. Uczniowie wrócili pełni wrażeń, a nauczyciele bogatsi o kolejne doświadczenie. Już nie możemy się doczekać następnego spotkania.
 
     On 12.12.2023r. another meeting took place as part of the international Visegrad Fund project "Indeed for all children II", coordinated by our school: Educational and revalidation school center in Cieszyn. This time students and teachers went on a visit to a special school in Třinec in the Czech Republic, where they had a nice and active time together with children and teachers from the host school and a special school in Turzuvka from Slovakia. Children took part in a Christmas art therapy workshop, where they made Christmas tree baubles, Christmas decorations and gift bags out of wet felt. The teachers, in turn, toured the school and exchanged knowledge and experience in working with children with special educational needs. Everyone had a tasty treat and a warm lunch.The workshops was very successful. Children returned full of impressions and the teachers came back richer in experience, they exchanged good practices. We are already looking forward to the next meeting. The project "Indeed for all children II" is co-financed by the International Visegrad Fund.
VISEGRAD FUND „ INDEED FOR ALL CHILDREN II”
KULIG INTEGRACYJNY- ISTEBNA – 10.01.2024 r
10.01.2024r. odbyło się kolejne spotkanie dla uczniów i nauczycieli Szkoły Specjalnej w Trzyńcu, w Republice Czeskiej, Szkoły Specjalnej w Turzovce w Słowacji oraz naszej szkoły ZPSWR w Cieszynie w ramach projektu Visegrad Found, „ Indeed for all children II”.
Tym razem był to wyjazd integracyjny do Istebnej, gdzie wszyscy wzięli udział w kuligu, na którym mogli poczuć pęd koni, podziwiać przepiękny, górski, zimowy krajobraz, poobcować z naturą oraz aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Po przejażdżce saniami na uczestników „ czekała” gorąca herbata.
Kolejną atrakcją spotkania była wizyta w „ Dworze Kukuczków”, gdzie dzieci w ramach warsztatów cukierniczych wykonywały samodzielnie monodeser. W trakcie tych zajęć uczestnicy mogli wykazać się swoją wyobraźnią, kreatywnością i umiejętnościami manualnymi. Później przyszedł czas na smaczny obiad, a po nim na pyszny , przygotowany wcześniej deser.
Wyjazd był bardzo udany, dopisała słoneczna i mroźna aura, a na zakończenie pobytu w górach, wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali atrakcyjne upominki.
Naładowani dobrymi humorami i pozytywną energią czekamy na kolejne spotkanie.
INTEGRATION SLEIGH RIDE FOR CHILDREN – ISTEBNA 10.01.2024
On 10th January 2024 another meeting of students and teachers of all the partner institutions took place within implementation of the „ Indeed for all children II” Visegrad Found Project.
This time it was a trip to Istebna, where we all took a sleigh ride, during which we could feel the power of the horses, enjoy beautiful landscape and feel the nature as well as spend time on fresh air in an active way. After taking a sleigh ride, the participants were given hot tea.
Another attraction was a visit in „Dwór Kukuczków” restaurants where the pupils had worksops during which they prepared monodesserts. During the workshops its participants could show their imagination, creativity and manual skills. Later on, the time came for a delicious dinner followed by the previously prepared desserts.
We consider the trip very succesful, with the perfect sunny and frosty weather. At the end of the meeting all the participants received attractive souvenirs.
Filled with good vibes and positive energy we are looking forward for our next meeting.

 Dnia 20.03.2024r. odbyło się kolejne, już ostatnie spotkanie uczniów    i nauczycieli  w ramach międzynarodowego projektu Visegrad Fund  " Indeed for all children II", którego koordynatorem jest nasza placówka ZPSWR, a partnerami jest  szkoła specjalna w Trzyńcu w Republice Czeskiej oraz w Turzovce w Słowacji. Tym razem  pojechaliśmy z wizytą do szkoły specjalnej w Słowacji, gdzie mogliśmy wspólnie  i aktywnie spędzić czas.  Uczniowie uczestniczyli w wielkanocnych warsztatach, na których wykonali pracę plastyczną o tematyce wielkanocnej, swobodnie łącząc różne techniki plastyczne między innymi technikę graficzną monotypię należącą do druku płaskiego, wydzierankę, wyklejankę. Wykonali również stroiki na stół wielkanocny. Zadaniem uczestników warsztatów było ozdobienie styropianowych jajek za pomocą różnorodnych elementów dekoracyjnych, następnie ułożenie kompozycji, której bazą był zasiany w doniczkach owies. Z kolei nauczyciele zwiedzali szkołę, wymieniali się wiedzą i doświadczeniem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na wszystkich uczestników czekał  poczęstunek i smaczny obiad.  Uczniowie wrócili zadowoleni, pełni wrażeń, a nauczyciele bogatsi o kolejne doświadczenie.

 

On 20th March 2024 another meeting of teachers and students conducting the Visegrad Fund project  "Indeed for all children II”, of which our center is the coordinator and the partner schools are the Special Schools from Trzyniec in Czech Republik and Turzovce in Slovakia, took place. This time we had an opportunity to visit the SEN School in Slovakia, where we actively spent time together. Our pupils participated in Easter themed workshops during which they produced artistic work joining various artistic techniques, like graphic monotyping as well as tearing and sticking paper techniques. What is more, they made decorations for Easter tables – the task was to decorate artificial styrofoam eggs with variety of decorating elements and later combining it with oat planted in pots.

Meanwhile, the teachers saw the school, exchanged working experiences and good practice as far as working with SEN students is concerned.

All the participants had snacks and lunch together.

The pupils came back overwhelmed and full of joy, and the teachers richer with the new experience.

VISEGRAD FUND „ INDEED FOR ALL CHILDREN II „

W dniu 26.04.2024 r .w restauracji  „Kamienica Konczakowskich” w Cieszynie odbyło się spotkanie   podsumowujące  w ramach realizowanego przez  naszą placówkę projektu Visegrad Fund ,Indeed for all children II, w którym wzięli  udział nauczyciele  z  zaprzyjaźnionych  szkół:  szkoły specjalnej w Trzyńcu w Republice Czeskiej, szkoły specjalnej w  Turzovce w Słowacji oraz ZPSWR w Cieszynie.

W trakcie spotkania połączonego z poczęstunkiem realizatorzy projektu  mogli podzielić się wrażeniami, uwagami  i spostrzeżeniami na temat  zrealizowanych imprez i  wizyt oraz podsumować mocne i słabe strony przedsięwzięcia. Przedstawiona została także prezentacja multimedialna z działań projektowych , którą wraz z upominkiem otrzymały partnerskie  szkoły. Wydarzenie było bardzo udane  i owocne , przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. 

 

On the 26th April 2024,  in restaurant „Kamienica Konczakowskich” in Cieszyn, a meeting to sum up the Visegrad Fund Project ‘Indeed for all children II’ took place. The meeting gathered representatives of all partner institutions (teachers of SEN school in Trzyniec in Czech Republic, SEN school in Turzovka in Slovakia and  ZPSWR in Cieszyn).

During that meeting, as well as enjoing a meal together, the participants had an opportunity to share their impressions, opinions and remarks concerning the events carried out throughout the project implementation. It was also a great opportunity to evaluate the project and refer to its strong and weak points. All partner institutions were given a PP presentation about the project activities and  souvenirs.

This event was very succesful and held in pleasant and friendly atmosphere – just as the whole project had been.

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn