Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

PROJECT: INDEED FOR ALL CHILDREN II

Tytuł projektu: INDEED FOR ALL CHILDREN II

 

Projekt jest współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 

Numer ID: 22230039

Źródło i kwota dofinansowania: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, € 25,977.00

Okres realizacji: 01/02/2023–31/07/2024

 

Opis projektu: główną ideą projektu jest współpraca szkół specjalnych na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami,  na pograniczu polsko-czesko-słowackim, dla ich lepszego, bardziej aktywnego, zdrowego życia. Obecnie we wszystkich trzech wymienionych krajach realizowane są programy integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami, kształcące je w szkołach publicznych. Niestety nie wszystkie dzieci mogą skorzystać z tej opcji. Ponadto dzieci te są zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na ich stan zdrowia, ograniczone możliwości integracji z innymi dziećmi lub szkołami, problemy z poruszaniem  się i możliwości korzystania z zajęć o charakterze międzynarodowych spotkań. Znają tylko własne terytorium i nie mają możliwości podróżowania, poznawania  dzieci z innych państw oraz  innych miast. Placówki biorące udział w projekcie mają własne doświadczenie w rozwiązywaniu wszystkich tych problemów i chcą się nimi dzielić na zasadzie wymiany dobrych praktyk ze szkołami z zagranicy. Planowane są  zajęcia i wyjazdy na rzecz integracji dzieci z niepełnosprawnościami w ich naturalnym i obcym środowisku. Projekt skupia się na dzieciach w specjalnych szkołach podstawowych. Dzieci te mają ograniczone możliwości podróżowania lub spędzania wolnego czasu poza terenem swojej szkoły lub rodziny. Drugie założenie to współpraca, wymiana doświadczeń i procedur edukacyjnych i terapeutycznych. Chcemy porównać procedury edukacyjne, psychoterapię i fizjoterapię z różnych krajów. Naszym głównym celem jest poprawa warunków i sposobów nauczania dzieci w celu poprawy ich życia. Wspólną misją jest tworzenie nowoczesnych szkół, w których zajęcia będą prowadzone w ciekawy sposób angażując uczniów oraz sprzyjając odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Innowacją w naszym projekcie jest nacisk na działania międzynarodowe. Nasze partnerstwo polsko-czesko-słowackie, zostało zorganizowane tak, aby umożliwić dzieciom podróżowanie, udział we wspólnych zajęciach, warsztatach i imprezach.

 

Lider projektu: Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie, Polska:

zpswrcieszyn@wp.pl;

 

Partnerzy projektu:

 

Republika Czeska: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec: www.zstrinec.cz;

 

Słowacja: Špeciálna základná škola, Turzovka: szsturzovka.edupage.org

 

Polska: EUWT TRITIA, Cieszyn, www.egtctritia.eu

 

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej

                 PROJECT: INDEED FOR ALL CHILDREN II

Project is supported by the International Visegrad Fund 

ID number: 22230039       

Source and amount of funding: International Visegrad Fund, € 25,977.00

Implementation period:  01/02/2023–31/07/2024

 

The main idea of the project is the cooperation of special schools for children with mental and physical disabilities, on the Polish-Czech -Slovak border, for their better, more active, healthy life.. in all three of the above-mentioned countries, integration programs for children with disabilities are carried out, educating them in public schools. Unfortunately, not all children can take advantage of this option. In addition, these children are at risk of social exclusion because of their health status, as they have limited opportunities to integrate with other children or schools, fewer opportunities to move around and benefit from international activities. They only know their own territory and have no way of traveling, meeting other children, getting to know other cities. Each of the cooperating schools has some problems with the accessibility of education for students with disabilities, with compensating for the lack of rehabilitation measures, the lack of specialist skills, and so on. On the other hand, these organizations have their own experience in solving all these problems and want to share them on the basis of exchanging good practices with schools from abroad. Since children with disabilities need special activities we try to learn each other.

We plan several activities for integration handicapped children in their natural and foreign environments. Project is focused on handicapped children in special basic schools. These children have limited possibilities for traveling or possibilities to spend leisure time out of normally territory their school or family. However partners organization prepare common artteraphy workshops in their schools. It will be for children from specialised schools from Poland, Slovakia and Czech republic who will be together. We will use specialised art therapists for children to know some new. Next we want to use physiotherapy like form of rehabilitation, which deals with the diagnosis, treatment and prevention of disorders of the locomotor system. In children with congenital malformations and other dysfunctions, it aims to strengthen as much as possible the missing functions and ensure the child's best development. The second plan is common cooperation, exchanges of experience and educational procedures and physiotherapy between among teachers and therapists from different schools (with different educational processes and legislative). We want to compare educational procedures, mental and physio therapy from different countries. Teachers and therapists from partners schools will learn too. Our main goals is to improve the conditions and ways of teaching of handicapped children for improve their living.

Our common mission is to create a modern schools where classes will be conducted in an interesting way, engaging students and fostering discovering their talents and developing their interests. The innovation in our project is the emphasis on international activities. Our partnership is Polish-Czech-Slovak, the organizations were selected to enable disabled children to travel to joint events. The partnership with Hungary will not be implemented because it is too far away, which precludes actions for children with such health problems. Despite this, we want to continue our cooperation at this level of cross-border Polisk-Slovak and Czech cooperation, because during the meetings we also share our knowledge, observe each other how our laboratories work and what equipment we use. We also share information on training for employees in the field of methodology, didactics and occupational therapy. This is a very innovative form of work for us - to be able to observe how colleagues from abroad work in their natural environment. Additionally - children take part in international thematic events - they have the opportunity to travel, meet their peers from another country, play and learn together.

 

Lider of project: Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie, Polska:

zpswr.cieszyn.pl

 

Project partners :

Czech Republic: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec: www.zstrinec.cz

 

Slovakia: Špeciálna základná škola, Turzovka: szsturzovka.edupage.org

 

Poland: EUWT TRITIA, Cieszyn,  www.egtctritia.eu

 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn