Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Erasmus+

O programie Erasmus+
Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
Podstawowe dane liczbowe:
4 mln osób skorzysta z programu;
2 mln studentów skorzysta z programu;
800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą będzie uczestniczyć w projektach mobilności pracowników;
25 tys. partnerstw strategicznych połączy 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw;
150 sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych zostanie ustanowionych przez 2 tys. organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorców;
150 sojuszy na rzecz wiedzy zostanie ustanowionych przez 1,5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw.
„Rozwój nauczyciela szansą na lepsze kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
Termin: 2016-2018
Kwota dofinansowania: 45 987,00 Euro
W realizacji tego projektu placówka nie miała partnera zagranicznego. Odbyły się 22 mobilności kadry nauczycielskiej i dyrektorów, w celu odbycia szkoleń zagranicznych oraz 'job-shadowing' w celu podniesienia kwalifikacji, uaktualnienia wiedzy oraz polepszenia oferty edukacyjnej placówki.
Udział w kursach i obserwacja pracy pozwoliły na pogłębienie wiedzy nauczycieli w zakresie doboru aktywnych metod pracy z uczniem wzmacniających jego motywację a tym samym jakość procesu uczenia się .co w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest szczególnie istotne. Nauczyciele zapoznali się z modelowymi systemami pracy z grupą , rozwijania w niej umiejętności współpracy i właściwej komunikacji. Istotną umiejętnością, którą nauczyciele nabyli w trakcie szkoleń jest rozwijanie u uczniów aktywnego i kreatywnego myślenia która to przysłużyła się do podniesienia ich kompetencji społecznych i osobistych oraz pokonywania barier związanych z wykluczeniem społecznym.
Wśród innych umiejętności doskonalonych dzięki realizacji projektu znalazły się podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego, umiejętności korzystania ze środków informacji komputerowej oraz zastosowanie poznanych przykładów dobrych praktyk w swoich codziennych działaniach.
„Everything starts with tolerance”
Termin: 2018-2020
Kwota dofinansowania: 28 437,00 Euro
Projekt realizowany jest przez uczniów i nauczycieli ZPSWR w Cieszynie oraz ich parterów z Macedonii, Francji, Turcji i Węgier. W ramach tego projektu uczestnicy realizują wiele zadań mających na celu szerzenie oraz promowanie tolerancji.
W ostatnich latach nietolerancja (nie tylko w zakresie niepełnosprawności, ale również przynależności do różnych kultur, narodowości, religii i grup społecznych) oraz agresja jest obserwowana w coraz większym wymiarze.
Młode pokolenie reprezentuje grupę najbardziej podatną na obserwacje w tym zakresie, będąc narażonym na informacje podawane w mediach, internecie, grach, a nawet bajkach.
Szkoły to miejsca, w których uczniowie powinni nauczyć się tolerancji, równości wszystkich ludzi oraz zrozumienia. ZPSWR jest miejscem, w którym zwraca się na to szczególną uwagę ze względu na fakt, że częstym zjawiskiem na świecie jest również nietolerancja oraz wykluczenie z życia społecznego osób niepełnosprawnych zarówno fizycznie jak i intelektualnie. Nasi podopieczni na co dzień borykają się z tym zjawiskiem, a rolą nas – osób dorosłych jest pokazanie poprzez realizację działań zawartych w tym projekcie, że można przezwyciężyć to zjawisko.

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn