Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

     W Szkole Przyspasabiającej do Pracy kształci się młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami i autyzmem. Kształcenie trwa w niej trzy lata. Głównym celem kształcenia szkoły jest przygotowanie uczniów do pełnienia różnych ról społecznych i samodzielnego - na miarę ich możliwości - dorosłego życia.
Do realizacji tych celów ma przyczyniać się uczestniczenie młodzieży w szeregu zajęć, do których należą:
• zajęcia z zakresu funkcjonowania osobistego i społecznego,
• zajęcia z zakresu wychowania fizycznego,
• zajęcia kształcące kreatywność,
• zajęcia rewalidacyjne
• zajęcia przysposabiające do pracy, w ramach których uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne, które mają im umożliwić prowadzenie gospodarstwa domowego, sporządzanie posiłków, a także podejmowanie prac w zakresie dekoratorstwa, ogrodnictwa, sadownictwa, stolarstwa i szycia. Dysponujemy dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi i pracowniami, w których uczniowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności oraz praktycznego przećwiczenia pracy na poszczególnych stanowiskach.

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn