Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

Rządowy Program AKTYWNA TABLICA na lata 2020-2024

 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie po raz kolejny przystąpiła do rządowego programu „Aktywna Tablica”, którego celem jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024.

Przystąpienie do Programu łączy się z obowiązkiem zrealizowania przez szkołę działań dotyczących wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania, które polegają na:

1) uczestniczeniu przez wskazaną grupę, min. 5 nauczycieli szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu:

2) uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

 1. a) udziale w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
 2. b) zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
 3. c) dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk; Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1883

3) wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole oraz powołaniu nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;

4) wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły biorącej udział w Programie, w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych;

5) przedstawieniu organowi prowadzącemu szkołę sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, oraz:

 1. a) ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
 2. b) charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu,
 3. c) ocenę stopnia realizacji przez szkoły zadań wynikających z udziału w Programie.

 

W grudniu 2021 roku został zainstalowany nowoczesny sprzęt do terapii wg Tomatisa oraz zostało przeprowadzone szkolenie dla kadry pedagogicznej  z jego obsługi.  Pozyskane umiejętności oraz nowoczesny sprzęt podniosą w znacznym stopniu poziom prowadzonej terapii, a co za tym idzie jakość pracy placówki.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ „AKTYWNA TABLICA” przewiduje:

 1. Zamieszczanie informacji o realizacji programu.
 2. Powołanie zespołu i wyznaczenie koordynatora programu
 3. Przygotowanie planu pracy
 4. Przeprowadzenie zaplanowanych działań
 5. Ocenę realizacji zaplanowanych zadań

Kontrolę nad realizacją programu sprawuje powołany do tego celu szkolny zespół TIK, którego koordynatorem jest pani Monika Lenartowicz.

W listopadzie i grudniu 2021r zespół zajął się wdrażaniem programu w szkole, instalacją sprzętu oraz szkoleniem terapeutów wykorzystujących sprzęt podczas terapii. Ponadto członkowie zespołu podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w internetowym kursie pt. „Lekcja: Enter” oraz organizują wzajemną współpracę.

„Lekcja: Enter” to projekt edukacji cyfrowej, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest zmiana sposobu dotychczasowego prowadzenia lekcji przez nauczycieli, poprzez pokazanie im korzyści z wykorzystywania narzędzi cyfrowych, TIK i aktywizujących metod nauczania. Nauczyciele podczas szkoleń dowiedzą się jak:

 • Prowadzić zajęcia, które angażują uczniów i odpowiadają ich potrzebom,
 • Odpowiedzialnie i kreatywnie korzystać z nowych technologii,
 • Korzystać z aktywizujących metod nauczania,
 • Urozmaicić swoje zajęcia i na stałe zmienić ich sposób prowadzenia,
 • Tworzyć własne treści cyfrowe.

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn